کابینه اجرایی یکی از سه رکن اساسی کنگره ملی ایرانیان می باشد. این رکن وظیفه اجرای قوانین و مقررات تصویب شده در سنای کنگره ملی را بر عهده دارد. کابینه اجرایی از پانزده عضو تشکیل می شود و هدایت آنرا دبیرکل کابینه اجرایی بر عهده دارد. دبیرکل برای یک دوره سه ساله توسط سنای کنگره ملی ایرانیان انتخاب می شود. چهارده عضو دیگر کابینه اجرایی با عنوان دبیر توسط دبیر کل انتخاب شده و پس از تایید سنا رسما به عضویت کابینه اجرایی در می آیند. عزل و نصب دبیر کل با سنای کنگره ملی بر پایه اساسنامه کنگره ملی ایرانیان می باشد. عزل و نصب دبیران کابینه اجرایی در اختیار دبیر کل با تایید سنا می باشد.

 • ناهید

 • رامین نیکو

null

 • مهران کیانی

 • فریناز

 • دکتر منوچهر گنجی

 • Hoomer Abramian

 • دکتر رحیمی

 • Dr. Mashaallah Masoumi

 • ابوالفضل اسلامی

 • ساناز صدیقی

 • ستاره فخرآور

 • دکتر ساناز الستی

 • نی نا مرادی (نیلوفر)

 • افشین شکیبا

 • مژده محمدی

 • محمد رضایی

 • محمد سیف

//]]>