آوریل 23, 2017

زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در یازدهمین سال زندان به اعدام محکوم شد

ارژنگ داوودی، شاعر، معلم، نویسنده و زندانی سیاسی شجاعی است که در یازدهمین سال زندان، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی آصف الحسینی […]
آوریل 23, 2017

منشور آزادی ایرانیان

بیش از یکصد سال است که ایرانیان دوش به دوش یکدیگر برای رسیدن به آزادی و دمرکراسی پیکار می کنند. نبردی برای کوتاه کردن دستان ایدئولوژی […]
//]]>