سنا یکی از سه رکن اساسی کنگره ملی ایرانیان می باشد که وظیفه تدوین قوانین و مقررات کنگره ملی را بر عهده دارد. سنا از یکصد سناتور تشکیل شده است که بر اساس مبنایی که اساسنامه کنگره ملی ایرانیان مشخص کرده است، برگزیده می شوند. یکصد سناتور در سه مرحله انتخاب می شوند که هر کدام برای مدت سه سال این سمت را به عهده خواهند داشت. در مرحله نخست سی و چهار سناتور، در سالهای دوم و سوم هر کدام سی و سه سناتور برگزیده می شوند. به این ترتیب در آغاز سال سوم نخستین دوره سنای یکصد نفره شکل خواهد گرفت. پس از آن در انتخابات هر سال، یک سوم از سنا برای سه سال برگزیده می شوند.

علی رضازاده

نائب رئيس سنا


هومر آبرامیان

هیات رییسه سنا


محمد شمس

هیات رییسه سنا


عسل عطایی

هیات رییسه سنا


محمدرضا گلپور

هیات رییسه سنا


افشين شكيبا

هیات رییسه سنا


صدف حبيب پناه

هیات رییسه سنا


آزیتا بدری

رابط ارکان سنا و دادبانی


بهمن اعتمادی

رابط ارکان سنا و دادبانی


آهو تهرانی

رییس کمیسیون قانون اساسی


فریار اسدیان

رییس کمیسیون مطالعات تاریخ


بهزاد پیله ور


سحر ابوالحسنی


فرزام معینی


مهدی شهنازی


فرانک ضابطیان


رسول حيدری


داوود نژاد ثابت


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


صدف حیدری


محسن یوسف نژاد


سهراب چمن آرا


منوچهر شجاعی


فرهنگ نادری


رزا شاهرخی


وهاب صفایی


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


جمشید امینی


یکتا نظری


مهدیس بهمن


شلاله خویی


نامدار بقایی یزدی


فرزاد خلیلی


مارک درودیان


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


گلن ترشيزى


ابوالفضل اسلامی


نوید جمشیدی


ايوب كاظمی


آرش منصوری


ياشار آلمو


آرشیا کیا


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


سهیلا عزیزی


امین کریمیان


ماریان معینفر


یاسمین زندی


آويهاي رحيمی


مژگان محمدی


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محمد نشاط


بهزاد معصومی


فرزاد جلاليان


سام ناظم زاده


امیر فارسی


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


محرمانه


//]]>